Generalforsamling 2024 referat

Referat af ordinær generalforsamling d. 26-2-2024
Deltagere: 15 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Frede Kruse blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning. (I forkortet udgave)
Formanden startede med at takke de fremmødte, for at tage sig tid til at komme.
Vi lagde ud med et møde i januar med Ole Madsen, fra Yousee, hvor vi aftalte at de sendte et tilbud ud til de
husstande der ikke var tilsluttet i forvejen med bredbånd, tilslutningspris 0 kr. Yousee dækker omkostninger.
Kampagnen løb fra d. 9. januar til d. 30. april.
I juni skrev vi under på en ny kontrakt, omhandlende Yousee Play – Minipakke – særaftale på mobil og
internet abonnement. Vores kontrakt har stadig den samme løbetid som tidligere.
Så har der været et par webinarer, omhandlende forenings specifikke regler.
Årets største nyhed er nok at man ikke kan blive opkoblet som ny tilsluttet, med bland-selv mere, den udgår
og bliver erstattet med Yousee-Play. Dem der i dag har Bland-selv kan beholde denne aftale, men kan så
ikke skifte til anden Bland-selv pakke, uden de kommer over på Yousee Play.
I samarbejde med Yousee afholdt vi et mindre arrangement i Agedrup forsamlingshus d. 20. november. Alle
nuværende og mulige medlemmer var inviteret. Yousee medarbejderne havde en snak med beboer fra 23
husstande. Lidt skuffende fremmøde. Men der er kommet nogle positive tilbage meldinger.
Vi har fået revideret vores hjemmeside, der var nogle oplysninger som ikke var opdateret. Vores nye
bestyrelsesmedlem Søren Vittrup står for hjemmesiden, i samråd med vi andre.
Vi havde et ønske om selv at måtte afbryde dårlige betalere, men den gik ikke. Yousee gjorde opmærksom
på at alle ændringer i boksene skal udføres af Yousee, ifølge vores kontrakt.
En adresse, der flere gange har forespurgt om fjernelse af en gammel boks, har fået grønt lys. Det skal dog
tilføjes, at hvis der er flere af denne slags, skal der gives tilladelse via foreningen og Yousee.
Vi skal opfordre til at hvis man ser ødelagte standere eller bokse, så kontakt foreningen.
Stor tak til de medlemmer der kommenterer og kommer med input til bestyrelsen.
Spørgsmål: hvor lang løbetid vores kontrakt har endnu med YouSee? Svar: den løber til 30-6-27.
Spørgsmål: Hvad er mini-pakke? Svar: En mindre pakke med få kanaler og billigere end grundpakken, men
der er endnu ikke tilgængelig, YouSee arbejder på at få den ud til medlemmerne.
3. Aflæggelse af regnskab.
Michael Rasmussen gennemgik det omdelte regnskabet, med særlig vægt på at elpriserne er faldet igen.
Regnskabet blev vedtaget.
Spørgsmål: hvad er indlåns renten for tiden? Svar: Den er 0,25% på vores erhvervskonto

4. Indkommende forslag
Der var indkommet et forslag fra Henning Mohr Petersen, som blev læst højt af dirigenten.
Konklusionen var at det ikke kommer ind under foreningen men Yousee.
Vedkomne vil blive kontaktet af Formanden.
5. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent.
Det husstandsomdelte budget blev gennemgået af Michael.
De af bestyrelsen foreslåede pakke priser, blev vedtaget.

Bullerup Antennelaug

Formand:
Claus Due
Skovhaven 196
Tlf: 61 73 82 11
Tlf. tid 16-18 00

Kasserer:
Michael Rasmussen
Skovhaven 45
Tlf: 61 30 43 72
Tlf. tid 16-18 00

Sekretær:
Steen N. Madsen
Kærhaven 5
Tlf: 66 10 89 08

Medlem 1:
Claus Madsen
Kærhaven 19
Tlf: 61 63 40 12

Medlem 2:
Søren Vittrup
Skovhaven 115
Tlf: 41 26 12 34

Gebyrer for 2023

6. Valg af bestyrelse.
Formand Claus Due Modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Claus Madsen Nyvalgt.
Bestyrelsesmedlem Søren Vittrup Modtog genvalg.
6 a. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant til bestyrelsen Erland Redtz Jensen Modtog genvalg.
2. Suppleant til bestyrelsen Vakant.
7. Valg af revisor
Revisor Mogens Nygård Nielsen Modtog genvalg.
7 a. Valg af revisor suppleanter.
1. Revisorsuppleant Anders Holmegaard Modtog genvalg.
2. Revisorsuppleant Verkant.
8. Eventuelt.
Under eventuelt blev de ny tiltag fra Yousee meget detaljeret gennemgået.
Der er flere oplysninger på hjemmesiden.

TV kanalernes placering kan altid ses på

www.bulant.dk

Fejlmelding på Tlf. 70 70 40 40

Bestilling af bredbånd og Telefoni Tlf. 70 70 40 40

Yousee tv-boks Tlf. 70 70 40 70
Claus Due, formand.

Vedhæftede filer

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Ved fejlmelding på TV, radio og
internet signal, kan der tages kontakt til YouSee på
telefon 70 70 40 40

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00